ข้อท่องจำสำหรับวันที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์

ข้อท่องจำของผู้ใหญ่สำหรับสัปดาห์นี้

มาระโก 10:27 “พระเยซูทอดพระเนตรเหล่าสาวกแล้วตรัสว่า “ฝ่ายมนุษย์ย่อมเป็นไปไม่ได้ แต่ไม่เป็นแบบนั้นกับพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าทรงกระทำให้เป็นไปได้ทุกสิ่ง” “

ข้อท่องจำของวัยรุ่นสำหรับสัปดาห์หน้า

เพลงสดุดี 118:6 “มีพระเยโฮวาห์อยู่ฝ่ายข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่กลัว มนุษย์จะทำอะไรแก่ข้าพเจ้าได้เล่า”

ข้อท่องจำของเด็กๆ สำหรับสัปดาห์นี้

ยอห์น 8:29 “และพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาก็ทรงสถิตอยู่กับเรา พระบิดามิได้ทรงทิ้งเราไว้ตามลำพัง เพราะว่าเราทำตามชอบพระทัยพระองค์เสมอ” “